Д-р Р. Тулев - специалист по хирургия и онкология. Профилактика и лечение на туморните заболявания: Млечни жлези, Щитовидна жлеза, Тумори на кожата и меките тъкани, Храносмилателен тракт. Частен кабинет ул. "Люлебургаз" 1, Пловдив, четвъртък 14,30.. - Медицински център 1, Карлово тел. за информация :GSM: 0898 447 120

Скрининг на рака на млечната жлеза

Изхождайки от разбирането, че за прогнозата при карцином на млечната жлеза най-важен е моментът на поставяне на диагнозата през 70-те години стартираха скринингови програми, целящи намаляване на смъртността чрез ранно откриване на заболяването.

Ракът на гърдата е една от малкото неоплазми, подходящи за скрининг, тъй като високата му честота и сравнително нескъпото изследване го прави икономически опрадвано.

При скрининга се правят масови изследвания на индивиди, за да се открият непроявени белези на заболяване. Извършва се върху цялата популация или избрана група. При РМЖ за стандартни методи на скринингово изследване се приемат самоизследването, клиничния преглед и мамографията .От тях най-висока чуствителност и специфичност има мамографията. Резултатите от рандомизирани американски проучвания показват, че за периода 1968-1989 г. благодарение на скрининга средния размер на новодиагностицираните тумори намалява с 10 % на всеки 5 години. Важно е да се отбележи, че приблизително 20 % от карциномите са открити при мамографски скрининг . По отношение на преживяемостта най-голяма е ползата за възрастовата група от 50 до 69 години - с 30 - 40 % намаляване на смъртността след 5-годишен системен мамографски контрол и третиране на съмнителните лезии. Независимо, че такъв явен полезен ефект при по-млади жени не е установен (13 % намаляване на смъртността във възрастовата група 45-49 години), редица автори и организации препоръчват периодично клинично и ма-мографско изследване на жени с висок риск още след 35-тата години .

Установено е, че ежегоден скрининг в продължение на 10 години на 25 % американките на възраст от 40 до 75 години води до годишно спасяване на 4 000 човешки живота и спестява около 1.3 млрд. долара. Отчитайки съотношението стойност/полза много целесъобразни се оказват препоръките на Аmerikan Сапсег Society (АСS), а именно:

  • ежемесечно самоизследване на гърдите след 20-годишна възраст
  • ежегоден клиничен преглед след 35 години
  • мамографско изследване всяка втора години след 40 и ежегоднo в

интервала 50 - 69 години (14).

Следвайки този прагматичен подход през 2000 година близо 80 % от жените над 40 години в САЩ ще бъдат обхванати от скринингови програми с цел ранна диагностика на заболяването .

За България все още не се реализира Национална скринингова програма.Има съобщения за локални програми и се отчита добър начален резултат .

back